šedý banner pro články

Oceňuji pozemky lesní, zemědělské, ostatní porosty lesní a zeleň rostoucí mimo les – ovocné i okrasné dřeviny.

 

1) Oceňování lesních pozemků, lesních porostů a škod na nich

Znalecké posudky a odhady o ceně zadaných pozemků, porostů a věcných břemen na nich pro účely daně dědické, darovací, z převodu nemovitostí, …

dále pak:

Vyčíslení škod na lesních pozemcích a porostech v rámci:

  • Dočasného i trvalého odnětí lesních pozemků z PUPFL (pozemků určených k plnění funkcí lesa), včetně výpočtu poplatků
  • Dočasné i trvalé omezení lesních pozemků pro plnění funkcí lesa
  • Škody z předčasného smýcení lesních porostů
  • Škody z krádeží dřeva (na pni, u pařezu, na odvozním místě)
  • Škody na porostech způsobené požárem, zvěří, …

 

2) Oceňování nelesních pozemků a porostů

Znalecké posudky o ceně zadaných pozemků, porostů a věcných břemen na nich pro účely daně dědické, darovací, z převodu nemovitostí, …

  • Pozemky mohou být oploceny
  • Pozemky musí být prosty staveb pevně spojených se zemí jako rodinné domy, chaty, chalupy, hospodářské budovy, garáže, pergoly, apod.

dále pak:

Provádění inventarizace zeleně.
Výpočet škod na nelesní zeleni.
Oceňování dřevin dle metodiky Agentury ochrany přírody a krajiny pro zjišťování ekologické újmy a určení náhradní výsadby.