šedý banner pro články

Podklady pro znalecké posudky se mohou lišit, základem jsou:

 • Výpis z katastru nemovitostí obsahující aktuální údaje
 • Kopie katastrální mapy

Pro výpočet škod z odnětí či omezení:

 • záborové elaboráty s vyznačením rozsahu záboru na podkladě katastrální mapy s udáním výměr záborů
 • vyjádření vlastníka lesního (lesních) pozemku(ů)
 • závazné stanovisko, stanovisko nebo koordinované stanovisko orgánu státní správy lesa
 • Katastrálním úřadem ověřený geometrický plán pro zaměření pozemků v případech očekávané změny údajů v katastru nemovitostí (pozemky, vznikly rozdělením nebo sloučením a tyto změny nejsou ještě zakresleny v katastrální mapě)
 • ...

Pro finanční úřad:

 • Nabývací tituly k nemovitostem s vyznačením vkladu do katastru nemovitostí - kopie kupní smlouvy, rozhodnutí o dědictví apod.
 • Doklady omezující vlastnická práva - smlouvy o zřízení věcného břemene, zástavního práva apod. včetně podrobného vymezení jejich rozsahu
 • Katastrálním úřadem ověřený geometrický plán pro zaměření pozemků v případech očekávané změny údajů v katastru nemovitostí (pozemky, vznikly rozdělením nebo sloučením a tyto změny nejsou ještě zakresleny v katastrální mapě)
 • Údaje územního plánu včetně informací o inženýrských sítích na pozemku a v jeho okolí (kanalizace, vodovod, plynovod, rozvod elektrické energie, telefonní síť, kabelová televize...)
 • Územní rozhodnutí, případně stavební povolení vztahující se k oceňovaným pozemkům
 • ...

K inventarizaci zeleně:

 • katastrální mapu se zákresem jednotlivých dřevin určených k inventarizaci
 • ...

Společně:

 • Údaje z lesního hospodářského plánu (lesní hospodářské osnovy) – údaje hospodářské knihy, porostní mapa, údaje plochové tabulky, údaje o těžbách a zalesnění
 • jsou-li k dispozici, doposud vyhotovené znalecké posudky
 • a další ... del účelu zadaného postupu

 

Některé z výše uvedených podkladů, je-li to pro zákazníka složité či časově náročné, si mohu jako znalec, na základě dohody a plné moci, opatřit sama.

Skutečný rozsah těchto podkladů se však pro různé druhy ocenění liší a proto doporučuji tento soupis předem konzultovat.